کنترل دقت ماشینکاری تراش CNC در تولید

کنترل دقت ماشینکاری تراش CNC در تولید

تأثیر دقت تراش تراش CNC عموماً به دلایل زیر ایجاد می شود ، یکی دلیل تجهیزات ، دلیل دوم مشکل ابزار ، سوم برنامه نویسی ، چهارم خطای معیار ، امروز فناوری ماشین آلات Wally جنبه های.

1. دقت ماشینکاری تراش CNC ناشی از تجهیزات عموماً ناشی از خطای سیستم خود دستگاه و خطای ناشی از فرسودگی ابزار ماشین است. در فرآیند استفاده از ابزار ماشین ، قسمتهای اصلی مانند پیچ ​​سرب ساییده می شوند ، در نتیجه شکاف افزایش می یابد و خطای ابزار ماشین بیشتر می شود ، که بر دقت ماشینکاری تراش CNC تأثیر می گذارد.

2. در روند پردازش تراش NC ، انتخاب ابزار برش بسیار مهم است. ابزار نامناسب منجر به فشار زیاد ماشین و فرسودگی سریع ابزار می شود ، که منجر به دقت تراش CNC نمی تواند نیازهای محصول را برآورده کند.

3. پارامترهای برش غیرمعقول تنظیم شده هنگام برنامه نویسی نیز یکی از دلایلی است که نمی توان دقت ماشینکاری تراش CNC را تضمین کرد. پارامترهای برش خوراک و چرخش باید با ترکیب ابزار ، مشخصات مواد و تجهیزات تنظیم شود تا از دقت ماشینکاری تراش CNC اطمینان حاصل شود.

4. در روند پردازش تراش NC ، خطای داده محصولات نیز یکی از دلایلی است که دقت ماشینکاری تراش CNC نمی تواند نیازها را برآورده کند. از طریق ترکیبی از چرخش و فرز ، می توان تا حد ممکن زمان بستن را کاهش داد ، که می تواند از تأثیر پردازش ثانویه در دقت ماشینکاری تراش CNC ناشی از تغییر داده کاسته شود.

محتوای فوق فن آوری ماشین آلات رگبار برای همه است که می توانند در مورد دقت ماشینکاری تراش CNC به اشتراک بگذارند ، امیدوارم که به ماشینکاری CNC به افراد مراجعه کنند.


زمان ارسال: 12 اکتبر -20-2020